دستورات انتساب یا تخصیص مقادیر در نرم افزار R

دو نکته در راستای آموزش قبل (دستورات اولیه در نرم افزار R) :
⭕️برای اجرای فرمان ۳ روش ذکر شد، روش چهارم استفاده از کلید F5 است.
⭕️ از علامت # می توان برای درج توضیحات در فایل کدنوشته ها استفاده نمود. هر چه بعد از این علامت تایپ شود اجرا نمی شود:

? از علامتهای = ، <- و -> برای تخصیص مقادیر یا انتساب استفاده می شود. به عنوان مثال برای تخصیص مقدار عددی ۳ به متغیر X از سه روش زیر می توان بهره جست:

X=3‎
X<- 3

X-> ۳

? نمایش مقادیر متغیر

X
(این مورد در نوشتن برنامه کاربرد دارد) print(X)

? حذف متغیر

remove(X)
rm(X)

? لیست تمام متغیرهای موجود

()objects

? تخصیص بردار به متغیر X

X<- c(3,5,7,9)
() X<- scan
۳
۵
۷
۹

(بعد از مقدار آخر باید یک خط خالی اجرا شود.)

assign(“X”,c(3,5,7,9))

? تخصیص بردار شامل مقادیر رشته ای (متنی) توسط علامت ” ” مقدور است.

X<- c(“North”,”West”)

?برای تخصیص دنباله ای از اعداد بین دو عدد، از علامت : استفاده می شود.

X<- 1:1000
X<- 1000:1

? تخصیص دنباله ای از اعداد بین a و b با قدر نسبت یا گام d

X<- seq (a,b,by=d)

? تخصیص دنباله ای از اعداد با شروع a و گام d و تعداد عناصر k

X<- seq (a, by=d, length=k)

? تکرار عدد یا بردار به تعداد دلخواه

rep (تکرار , الگو)

با الگوهای مختلفی و روشهای تکرار مختلف می توان از این تابع بهره جست.
می توان از این تابع برای تخصیص مقادیر برداری به متغیرها استفاده نمود.
مثال:
? به روشهای مختلفِ استفاده از این تابع و خروجی آن توجه نمایید.

X<- rep(c(1,2,3), 3) یا X<- rep(c(1,2,3), time=3)
X
۱۲۳۱۲۳۱۲۳
(کل بردار به ۳ بار تکرار می شود)

—————————————————————————————-
X<- rep(c(1,2,3), each=2)
X
۱۱۲۲۳۳
(هر یک از عناصر بردار ۲ بار تکرار می شود)
—————————————————————————————-

X<- rep(c(1,2,3), c(2,4,3))
X
۱۱۲۲۲۲۳۳۳
(هر یک از عناصر بردار اول به تعداد عناصر بردار دوم تکرار می شود)
—————————————————————————————-

X<- rep(c(1,2,3), length=10)
X
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱
(دنباله تا جایی تکرار می شود که تعداد اعضای دنباله به ۱۰ برسد)

—————————————————————————————-

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *